Race Calendar

Twelve Days of Christmas Virtual Challenge Entries

NameClubEntry Date
Matthew York15 Nov 2020
Nikki Moxam 15 Nov 2020
Nicola Talbot14 Nov 2020
Nicola Robinson13 Nov 2020
Paula Sinnott13 Nov 2020
Trish Ohren-Bird 12 Nov 2020
Aaron Smith12 Nov 2020
Alison Cooper12 Nov 2020
Laura Garrett12 Nov 2020
Neil Stone12 Nov 2020
Shirley Paynter12 Nov 2020
Mhairi Richardson11 Nov 2020
Natalie Holmes11 Nov 2020
Jane Barney11 Nov 2020
Bethan Whitelaw11 Nov 2020
Elizabeth Grindrod 7 Nov 2020
Charlotte Bacon7 Nov 2020
Gillian Brightwell6 Nov 2020
Karen Stone6 Nov 2020
Santa Claus5 Nov 2020
Ralph Beresford 4 Nov 2020
Lynne Iliakis 4 Nov 2020
Gary Bacon3 Nov 2020
Cathy Ralph3 Nov 2020
Kim Parry3 Nov 2020
Jill Twelvetree 3 Nov 2020
Jason Bishop3 Nov 2020
Jane Elliott3 Nov 2020
Back to Race Details